Formidlingsaftale

-

Almene vilkår ved formidling af huse, sommerhuse, ejerlejligheder og landfaste både.

Ved registrering af dit objekt på udlejning.bookbornholm.com godkender du denne formidlingsaftale.
§ 1 Parterne

Aftalen er indgået mellem den retmæssige juridiske ejer af udlejningsobjektet, nedenfor kaldet udlejer, og rejsearrangør Book Bornholm (ByNordiq ApS), Tornegade 4, 1 sal, 3700 Rønne, cvr nr. 28 86 10 95, nedenfor kaldet formidler.

§ 2 Udlejningsobjekt

Udlejningsobjektet er udlejers sommerhus, ejerlejlighed, hus eller landfaste båd ifølge oplysninger angivet af udlejeren ved registrering af udlejningsobjektet, nedenfor kaldet objektet. Udlejning må ske til det antal personer, som der findes sengepladser til, hvilket fremgår af beskrivelsen. Udlejer er forpligtet til at sikre, at den over objektet udarbejdede beskrivelse er korrekt, samt at sædvanligt udstyr til fritidsbolig står til rådighed for alle lejere. Det kan være nødvendigt at komplementere eller ændre i beskrivelsen, hvis formidler anser dette for nødvendigt. Udlejeren godkender, at rettighederne til at alt billedmateriale, der uploades til udlejning.bookbornholm.com, må bruges af formidleren. Formidleren kan anvende billeder af objekterne på enhver måde, uanset udlejer har rettighederne. Formidleren har også ret til at bruge disse billeder til andre reklameformål.

§ 3 Opgaven

Formidleren forpligter sig til at søge at udleje objektet samt at udføre følgende opgaver vedrørende objektet, nedenfor kaldet opgaven. Formidleren skal sørge for indkrævning af aftalt betaling for leje af objektet og tage kreditrisikoen.

Formidleren skal markedsføre objektet på den måde og på de portaler og platforme, som formidleren finder relevant. Formidleren må ligeledes lade markedsføringen ske via samarbejdspartnere. Formidleren afholder markedsføringsomkostningerne.

Formidleren skal håndtere booking af objektet. Lejeren (mindst en af lejerne) skal opgive, at denne har fyldt 18 år.

Formidleren holder løbende udlejeren orienteret om gennemførte bookinger via e-mail. Bookingerne bliver bekræftet i forbindelse med, at lejeren laver en hel- eller delvis betaling. Udlejeren kan når som helst logge ind på udlejning.bookbornholm.com og se bookinger og udbetalinger.

Formidleren er forpligtet til at sikre, at lejeren er i besiddelse af aftale om leje af ejendommen, hvor det fremgår, at lejeren har lejet objektet samt i hvilken periode. Formidleren skal informere lejerne om deres forpligtelse i forhold til at erstatte skader, som lejerne har forårsaget.

§ 4 Aftale- og udlejningsperiode

Udlejeren administrerer selv, hvilke dage/uger der kan udlejes. Der findes ingen grænse for, hvor lidt eller hvor meget man kan leje ud.

Udlejeren er ansvarlig for alle omkostninger inklusiv de tab, som formidleren måtte lide i tilfælde af, at udlejeren annullerer en bekræftet booking uden gyldig grund.

Aftalen kan opsiges med seks (6) måneds varsel. Findes der bekræftede bookinger, som endnu ikke er gennemført, opsiges aftalen først, når disse bookinger er gennemført.

§ 5 Nøgleudlevering

Nøgleudlevering foretages af udlejer. Instruktioner gives i beskrivelsen af objektet. Lejeren skal ved ankomst have udleveret mindst et nøglesæt mod fremvisning af lejebeviset.

§ 6 Lejerens ankomst og afrejse

Udlejeren skal sikre, at objektet er i god stand inden hver udlejning. Derudover skal udlejeren sikre, at det er rengjort og lever op til den beskrivelse af objektet der foreligger. Lejeren skal kunne disponere over objektet senest klokken 15.00 på ankomstdagen til og med tidligst klokken 11.00 på afrejsedagen, medmindre anden aftale er indgået.

Ved kolde vejrforhold på destinationen skal objektet være opvarmet inden ankomst. Forbrugsvarer så som toiletpapir, rengøringsmaterialer, elpærer, og sikringer skal ligeledes forefindes, hvis der er behov for det. Lejeren skal, hvis ikke andet er aftalt, medbringe eget sengetøj og håndklæder.

I forbindelse med lejers afrejse skal udlejeren eller dennes stedfortræder gennemføre inspektion og tilse, at der ikke findes skader på objektet påført af de tidligere lejere. Udlejer er forpligtet til at afhjælpe skader, som ejendommen kan have fået af lejeren inden næste udlejning foretages.

Udlejeren er ansvarlig for, at vandforsyning og opvarmning fungerer i udlejede perioder. Ligeledes er det udlejerens ansvar, at objektet er udrustet med brandalarmer og egnede brandslukkere. Udlejeren forpligter sig til altid at agere på forretningsmæssig maner over for lejeren. Ved misligholdelse fra udlejerens side er denne ansvarlig for de eventuelle udgifter og meromkostninger, som lejeren og formidleren måtte have heraf.

§ 7 Akutte situationer

Såfremt der under udlejede perioder opstår fejl eller mangler i objektet, er udlejeren eller dennes stedfortræder altid forpligtet til at afhjælpe disse uden forsinkelser. Søger lejeren formidleren i et ærinde vedrørende en akut situation, så kontaktes udlejeren for omgående hjælp.

§ 8 Opsigelse

Der er seks (6) måneds opsigelse. Findes der bekræftede bookinger, som endnu ikke er gennemført, opsiges aftalen først, når disse er gennemført.

Aftalen kan ophæves med umiddelbar virkning af formidleren, hvis objektet viser sig have mangler, som afviger fra objektbeskrivelsen i en ikke ubetydelig grad, eller hvis udlejeren i øvrigt ikke opfylder sine forpligtelser som følge af denne aftale.

Udlejeren har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis formidleren ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser.

§ 9 Force majeure

Parterne fritages fra ansvaret for at fuldføre deres dele af aftalen og fra ansvaret for at betale erstatning for tab opstået på grund af krig, optøjer, lukning af grænser, olie- eller benzinrationeringer, epidemier, natur- og miljøkatastrofer, lockout, strejke, blokade, brand, eksplosion eller indgreb af offentlig myndighed eller lignende hændelser, som parterne ikke har indflydelse på eller ej har kunnet forudse. For at afgøre om sådanne hændelser foreligger, skal formidleren forestå en høring ved en ekspert fra en dansk myndighed.

§ 10 Udlejerens udbetaling

Udlejeren administrerer selv, hvilke dage/uger, man vil leje ud og til hvilken pris. Udlejeren afholder omkostninger til vand, varme, el, dagrenovation og lignende, der relaterer sig til objektet samt eventuelle foreningsafgifter.

Udbetaling til udlejer skal ske til den angivne bankkonto første onsdag, efter lejeren er checket ind. Dog ikke tidligere end 48 timer efter check ind.

Som udlejer får man udbetalt de priser, man selv angiver i administrationen.

§ 11 Formidlerens udbetaling

Formidleren har ret til at pålægge følgende udlejningsgebyr: 16-30% afhængig af hvilken ekstern aktør event, destination, rederi eller lignende, der faciliterer bookingen. Det vil sige, at der lægges en procentsats ovenpå (eksklusiv moms) de priser, som udlejeren har angivet i administrationen af objektet.

§ 12 Ejerskifte

Hvis udlejeren overdrager objektet eller rettigheden til dette, inden bekræftede bookinger er gennemført, påligger det udlejeren ved overdragelsen at tage de rette forbehold, så bekræftede bookinger kan gennemføres. I den forbindelse skal udlejeren i god tid inden informere formidleren skriftligt herom. Gøres dette ikke, og kommende bekræftede bookinger ikke kan gennemføres, vil udlejeren skulle afholde eventuelle omkostninger i forbindelse med om- eller afbookinger.

§ 13 Forsikring

Lejer tegner ved booking af objektet bl.a. en indboforsikring, som kan dække eventuelle skader, som lejer måtte påføre objektet i løbet af lejeperioden.

Udlejer er forpligtet til at dokumentere eventuelle skader, som det menes er foranlediget af lejer.

Eventuelle anmeldelse af skaden sker af lejer til den forsikrer der blev tegnet ved booking af objekt. Erstatningskrav fra udlejer skal derfor stilles direkte til lejer.

Forsikringsvilkårene som lejer har, kan læses her.

§ 14 Afbestilling

I tilfælde af at lejeren annullerer en af formidleren bekræftet booking, og denne annullering kommer i formidlerens besiddelse 39 dage eller mindre før ankomst, tilfalder fuld leje til udlejeren uanset årsag til annulleringen, så længe annulleringen ikke falder under § 9 (Force majeure), eller hvis bookingen blot har været ubekræftet, eller hvis udlejer selv har været årsag til annulleringen. Sker annulleringen tidligere end 39 dage før ankomst, har udlejeren ikke ret til udbetaling fra formidleren.

§ 15 Fejl ved objekt

Hvis objektet ikke stemmer overens med objektbeskrivelsen, eller hvad der i øvrigt er aftalt, og dette ikke kan anses at være uvæsentligt, har formidleren ret til, uden at underrette udlejeren, at nedsætte huslejen for lejeren og tilsvarende nedsætte huslejeindtægten for udlejeren, eller placere lejeren i et andet objekt, tilgår der ingen udbetaling til udlejeren. Udlejeren skal i stedet betale en ombookningsafgift på 1000 kr. samt udgift for det nye objekt.

§ 16 Ansvar

Formidlerens ansvar begrænses til at udføre opgaven.

§17 Support

Support og spørgsmål om tjenesten henvises til Book Bornholm (ByNordiq ApS), som er medlem af Rejsegarantifonden med medlemsnummer 1936.

Telefon: 6991 1651

Mail: info@bookbornholm.com

§ 18 Lovvalg og værneting

Formidlingsaftalen er underlagt dansk ret. Retten på Bornholm er værneting for samtlige tvister i forbindelse med denne aftale.